به گزارش اویس، رسانه های متعلق به جبهه مقاومت تصویری جدید و دیده نشده از سردار سلیمانی را در اینترنت منتشر کردند۱