به گزارش اویس، در حالی که در ایام حضور ۴ ساله سردار حسین همدانی و با پیشنهادات و برنامه های این شهید بزرگوار کمیته های دفاع وطنی سوریه راه اندازی شد. در روزهای اخیر مراسم فارغ التحصیلی جدیدترین دوره گروه های دفاع وطنی در ریف دمشق با حضور دکتور بشر الصبان استاندار دمشق و احمد شیخ عبد القادر استاندار القنیطره و شماری از نظامیان سوریه برگزار شد