به گزارش اویس، اردیبهشت ماه سال گذشته بود که اویس با منتشر کردن تصاویری از آغاز جنبش آزادی موصل که بعدها مشخص شد نام انان “مقاومت موصل” هست خبر داد. جنبشی که اعضای آن بر دیوارهای موصل کلمه “م” مخفف مقاومت را حک میکردند. هر چند داعش چند ماه بعد با اعدام برخی از اعضای این گروه تلاش کرد تا این جنبش را نابود نماید اما حالا گویی این کابوس داعش در موصل به پایتخت این گروه تروریستی در سوریه “الرقه” نیز رسیده و گروهی با نوشتن کلمه “حر” بر دیوارهای شهر الرقه برای داعشی ها خط و نشام می کشند