به گزارش اویس، شاید شما هم بارها در صفحات مختلف اینترنت با گروهی که مدعی باشند که به تخریب اسلام و تعریف و تمجیدهای اقرار آمیز از دین ایرانیان باستان بپردازند. این تعاریف غالباً حول محور عقل‌گرایی فراوان در آیین ایرانیان باستان و احترام به انسانیت در آن می‌چرخد. حالا جمعی از فعالین این عرصه در فضای مجازی به مقایسه تطبیقی میان اسلام و آیین ایرانیان باستان در این مسائل پرداختند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸