به گزارش اویس به نقل از پایگاه “وردنا” مسعود بارزانی در مصاحبه با روزنامه آلمانی بر استقلال اقلیم کردستان تاکید کرده است. او در جایی از سخنان خویش چنین گفته است

لدینا هنا هویه کردیه وأخرى سنیه وثالثه شیعیه ورابعه مسیحیه، لکن لیس لدینا هویه عراقیه

2014-07-06-082720waradana-iraq-news-minister-berzani

حال باید دید سرانجام اقلیم کردستان چه می شود

لازم به ذکر است اسرائیل از استقلال اقلیم کردستان حمایت کرده است