به گزارش اویس، کاربران عرب با منتشر کردن ویدیویی در اینترنت از قوی ترین سبک نجات شتر توسط سعودی ها سخن گفتند