متن سوال:

نظر مراجع بزرگوار تقلید را درباره مشاهده برنامه‏ هاى ماهواره بیان کنید؟

پاسخ:

آیت اللّه خامنه‏ اى و آیت اللّه مکارم:

به گزارش اویس، استفاده از برنامه ‏هاى مفید و مشروع (مانند برنامه ‏هاى علمى و قرآنى) هر چند فى نفسه مانعى ندارد؛ ولى با توجه به اینکه برنامه‏ هایى که از طریق این دستگاه پخش مى ‏شود غالباً در بردارنده آموزش افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و برنامه ‏هاى لهو و فساد هستند، استفاده از ماهواره جایز نیست.

آیت اللّه خامنه‏ اى، اجوبه، س ۱۱۸۳ و ۱۲۱۵؛ آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی، استفتاءات، ج ۱، س ۱۶۰۹ و ۸۲۹٫

آیت‏ اللّه العظمی بهجت و آیت‏ اللّه العظمی صافى:

استفاده از برنامه‏ هاى مشتمل بر فساد و مخرّب جایز نیست.آیت اللّه صافى، جامع الاحکام، ج ۱، ۹۷۶؛ دفتر آیت‏اللّه بهجت.

آیت اللّه العظمی تبریزى:

چنانچه نگاه کردن آنها باعث تهییج شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه باشد، جایز نیست و در غیر این صورت باید مراعات مقررات و قوانین شود.آیت اللّه تبریزى، استفتاءات، س ۱۶۰۵٫

آیت اللّه العظمی فاضل لنکرانی:

استفاده از برنامه‏ هاى مفید و مشروع آن اشکال ندارد؛ ولى مشاهده برنامه‏ هاى مشتمل بر فساد و مخرّب جایز نیست و اگر در این زمینه مقرراتى وجود دارد، باید رعایت شود.دفتر آیت اللّه فاضل.

آیت اللّه العظمی سیستانى:

استفاده از ماهواره اگر مفسده نداشته باشد، جایز است و دیدن فیلم‏هاى مستهجن جایز نیست و تهیه آن در صورتى که اطمینان پیدا شود دیگران از آن استفاده بدى نمى ‏کنند، اشکال ندارد

پاسخ سوالات شرعی خویش را اینجا مشاهده کنید