به گزارش اویس، گروه های تروریستی معارض دولت سوریه تصویری از کتاب ریاضی گروه تروریستی داعش برای کودکان منتشر کرده اند که بار دیگر جنایت این گروه وهابی را نمایان می سازد

در کتاب درسی داعش از کودکان پرسیده که که هفت کافر و مرتد روبروی آنهاست و ۴۲ فشنگ برای کشتار آنها دارند چگونه این تیرها را تقسیم می نمایند که به صورت مستقیم بین همه پخش شود