به گزارش اویس، پلیس فدرال عراق موفق شدند در منطقه البو جواری پس از آزادی این شهر محلی را کشف کنند که در آن تروریست های داعشی ماشین های انتحاری را آماده می کردند در این کارگاه تروریست های داعشی علاوه بر مجهز ماشین های آماده انتحار به ماده های انفجاری مثل نیترات آمونیا و وسایل افنجاری بمب های دست ساز نیز می ساختند۱ ۲