به گزارش اویس، تروریست های هیئه الشرعیه در حی الوعر شهر حمص با صدور بیانیه ای که توسط حامد عسکر صالح رئیس این گروه تروریستی صادر شده به دختران محصل تاکید کردند از این پس باید با لباس شرعی وارد مدارس شوند در غیر اینصورت از ورود آنها به مدرسه جلوگیری خواهد شد۱