به گزارش اویس، عبدالقادر ترشابی و ابراهیم احراری خلف دو تن از عناصر وهابیت در شرق کشور بودند که از چند سال قبل به عنوان کارشناس های ثابت شبکه های تکفیری از قبیل کلمه و… تبدیل شده اند. اما متاسفانه در حالی که این افراد در شبکه های وهابی بارها نظام اسلامی ایران و اهل بیت را مورد بدترین توهین ها قرار داده اند امروزه انتشارات منتسب به آنها در شرق کشور در حال ادامه فعالیت خودشان هستند۰-۰

این انتشارات حتی زمانی که مدیرانشان در داخل ایران مشغول به فعالیت بوده اند با حربه های متعددی به نشر و توزیع کتب مفتی های وهابی و تکفیری می پرداختند

دور زدن مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد

یکی از روش های این افراد سانسور کردن اسامی مولفین تکفیری بود. به عنوان نمونه در یکی از کتابهای چاپ شده توسط این انتشارات کتاب “ناصر الدین البانی” مولف و مفتی وهابی با فامیل جعلی “بانی” چاپ شده است. در حالی که انتشارات مذکور در وب سایت خویش پس از مجوز گرفتن کتاب نام مولف آن را “ناصر الدین البانی” می نویسد

 معرفی کتاب در سایت خانه کتاب:۱-۱ (۲)

معرفی کتاب در سایت انتشارات حرمین:

۳

اما سوال اینجاست که چرا پس از افشای چهره واقعی این عناصر تکفیری هنوز هم انتشارات این افراد در حال فعالیت می باشند؟

۰-۱۰ ۲