به گزارش اویس، تروریست های داعش صدها کتاب حدیثی و تاریخی کتابخانه مرکزی موصل را تنها به اتهام مخالفت با منهج فکریشان آتش زدند. تروریست ها این کتاب ها را در بازار خیابان النجیفی در مرکز موصل پس از صادر کردن حکم حرام بودن مطالعه این کتب برای اهالی موصل آتش زدند۱