به گزارش اویس، عکسی در فضای مجازی منتشر شده است که حاکی از خلاقیت چند بسیجی است. ۰-۱۰