به گزارش اویس، یکی از ابزار جریان های ضد اسلام سوء استفاده از احکام اسلامی مانند قصاص می باشد و با تحریف آن اسلام را یک دین مخالف حقوق بشر و حقوق حیوانات معرفی نمایند. اما جالب است بدانید با مراجعه به متون مورد قبول این جریان ها ثابت می شود که حقوق بشر و حقوق حیوانات در اندیشه آنان هیچ جایگاهی ندارد!

زرتشت از اهورامزدا پرسید:

ای اهوره مزدا! ای سپندترین مینو! ای دادار جهانِ استومند! ای اَشَوَن

کسی که سگ آبی را … چنان بزند که جان از تن وی جدا شود، پادفرۀ ( جزای ) گناهش چیست؟

اهوره مزدا پاسخ داد:

باید ده هزار تازیانه … بدو بزنند. … (که البته کار به همین جا ختم نمی شود)

او باید ده هزار مار بر شکم خزنده را بکشد.

او باید ده هزار مار سنگ نمای را بکشد.

او باید ده هزار از قورباغگانی را که در خشکی می زیند، بکشد.

او باید ده هزار مور دانه کش را بکشد.

او باید ده هزار مور گزنده و گودال کن و آسیب رسان را بکشد.

او باید ده هزار کرم خاکی را بکشد.

او باید ده هزار مگس چندش برانگیز را بکشد… ‍[۱]

حال با توجه به این مطلب، جای این سئوال باقی است که:

چرا ارزش سگ آبی باید از انسان بیشتر باشد؟ چرا انسان باید به خاطر کشتن سگ آبی ده هزار تازیانه بخورد ؟

اگر هدف از این حکم دفاع از حقوق سگ آبی و حیوانات است چرا باید در کفاره این گناه مار، مور، مگس و سایر حیوانات کشته شوند؟

پی نوشت:

  1. اوستا / وندیداد / فرگرد ۱۴ / بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶