متن سوال:

با سلام آیا ناخن مصنوعی که کاشته می شود نماز یا غسل دارد یا خیر ؟

پاسخ:

مقام معظم رهبری:

به گزارش اویس، اگر عمل کاشت در غیر وقت نماز باشد ایجاد جبیره عمدی است و اشکال ندارد، فقط بعد از آن وضو و غسل باید به صورت جبیره باشد.

حکم کاشت ناخن طبق نظر مقام معظم رهبری این کار فی نفسه مانع ندارد و برای غسل و وضو اگر رفع حاجب حرجی باشد حکم جبیره مترتب است.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

هرگاه مزاحم وضو یا غسل باشد جایز نیست مگر درحال ضرورت.

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:

اگر قابل برداشت باشد مانع ندارد و الاٍّ جایز نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی:

اگر مانع وضو و غسل جایز نیست.

 

**پاسخ مسائل فقهی خویش را اینجا مشاهده کنید**