به گزارش اویس، گروه تروریستی در ادامه جنایات خویش علیه شهروندان اهل سنت موصل دو مرد میانسال اهل سنت را به جرم جاسوسی به دو روش غرق و ذبح اعدام کردند. همچنین روز گذشته شاخه داعش در سوریه دو شهروند اهل سنت سوری به نام های “جهاد عبدالکریم الحلاق و علاء یوسف ابراهیم” را در شهرهای الطبقه و الرقه این کشور به جرم جاسوسی اعدام کرد

به عقیده بسیاری از کارشناسان اینگونه جنایات داعش در روزهای اخیر بیشتر تلاش برای ترساندن مردم مناطق تحت سیطره این گروه وهابی برای جلوگیری از همکاری با نیروهای معارض داعش می باشد۱ ۲ ۳ ۴