به گزارش اویس، تصویر پیش رو مربوط به یکی از عروس های گروه تروریستی داعش می باشد که در مراسم عروسی در اراضی داعش پرچم این گروه تروریستی را نیز حمل می کند۱