به گزارش اویس، تروریست های داعشی با منتشر کردن تصویری در اینترنت پرده دیگری از رذالت و جنایت خویش را منتشر کردند. در این تصویر پدر و مادر یک کودک داعشی با منتشر کردن عکس کودک خردسال خویش او را آماده سربریدن مخالفان کردند۱