به گزارش اویس، طی سال های اخیر شبکه های وهابی با تلاش در جهت تفرقه بین شیعه و سنی و ایجاد محو عقاید ناب اسلامی بارها در رسانه های خویش مدعی شده اند که از منظر اهل سنت چیزی به نام توسل به اولیاء الله وجود ندارد. در ویدیو زیر شما سخنان یکی از علمای طراز اول اهل سنت کشور “مولوی عبدالرحمن سربازی” پیرامون توسل و پاسخ به وهابیون را روبرو می شوید